محل تبلیغات شما

اثر رسانه ها در حفظ  محيط زيست و منابع طبيعي و ترويج کشاورزي

s3df_w1.png

آموزش عمومي محيط زيست با استفاده از رسانه

رسانه ها، مهمترين رکن ارتقا و انتقال دانش محيط زيستي در جامعه هستند. امروزه در تمام جهان، رسانه ها تعيين کنندة مسير، افکار و فرهنگ در تمام سطح زندگي و همچنين رفتار انسانها در حفاظت از محيط زيست مي باشند. رسانه ها با دادن اطلاعات محيط زيستي به سطوح مختلف جامعه متناسب با نياز هر قشر جامعه و القا و نهادينه کردن اين اطلاعات، موجب تغيير رفتار و گسترش فرهنگ محيط زيستي جامعه مي شوند. (احسان سميع زاده(

 بي ترديد امروزه رسانه ها يکي از مهمترين بازوهاي آموزش عمومي مي باشند، حفظ محيط زيست با اقدامات پليسي امکان پذير نيست بلکه مي بايست با روش هاي مختلف آگاهي و دانش زيست محيطي را افزايش داد، اين اقدامات موجب ارتقا فرهنگ زيست محيطي مي گردد. با استفاده از رسانه هاي محيط زيستي مي توان فرهنگ زيست محيطي و مسئوليت پذيري يک جامعه را ارتقاء داد)زيست سيما(

حمايت از محيط زيست با رسانه ها

گاهي زمين خوارها و تخريب کنندگان محيط زيست از قدرت اقتصادي و سياسي بزرگي  برخوردارند که فقط با اطلاع رساني عمومي و وحدت در مبارزه با آنها مي توان در مقابل اين طيف ايستاد. مردم با رسانه اي شدن يک تخلف زيست محيطي حساسيت بيشتري نسبت به آن موضوع نشان داده و در مقابل کانون هاي قدرت ايستادگي مي کنند.

ترويج کشاورزي با رسانه

با توجه به گستردگي و تنوع فعاليت جامعه هدف در بخش کشاورزي، سطح متفاوت دانش و تجربه و عدم دسترسي سريع و مستمر به همه آن‌ها، فراگيرترين و مؤثرترين ابزار در برقراري اين ارتباط آموزشي رسانه است. ابزاري که با توجه به نوع خود، داراي ميزان اثربخشي و کارآيي متفاوت است. تفاوتي که بايد آن را در ميزان دسترسي عمومي و چگونگي پوشش منطقه‌اي، اعتبار سازماني و اعتماد اقشار مختلف جامعه هدف به آن رسانه يافت.( صادق صدقگو(

آموزش و ترويج کشاورزي با رسانه هاي تصويري  و مکتوب امکان پذير است هر آنچه اطلاعات علمي در اين زمينه افزايش يابد توليد پايدار و بهره بري در بخش کشاورزي بيشتر خواهد شد.

 


دانلود رایگان

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها